Pirms izmanto interneta veikalu pnz.lv , lūdzam rūpīgi iepazīties ar Lietošanas noteikumiem.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. SIA “Lamela”, vienotais reģistrācijas numurs 40003406672, juridiskā adrese: Piedrujas iela 7C, tālr. numurs: +371 20363623 (turpmāk – Pārdevējs), nodrošina pnz.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.
1.2. Pircējs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziskā persona, kura lieto pnz.lv interneta veikalu, vai juridiskā persona.
1.3. Tiesības iepirkties pnz.lv ir rīcībspējīgām fiziskām personām, t.i. personām, kuras ir sasniegušas pilngadību, un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa.
1.4 Ja Pircējs pasūta un pērk Interneta veikalā pnz.lv piedāvātās preces vai izmanto citus pnz.lv pakalpojumus, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt distances līguma
noteikumiem un apņemas tos ievērot.
1.5. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus, tos publicējot pnz.lv sadaļā “Lietošanas noteikumi”.
1.6. Pircējs nav tiesīgs izmantot Interneta veikala pnz.lv pakalpojumus, ja nav iepazinies ar Noteikumiem vai nepiekrīt tiem.
1.7. Preču un pakalpojumu cenas pnz.lv norādītas Eiro, pievienotās vērtības nodokli (PVN) ieskaitot. Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.
1.8. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu, specifikācijas un cenas. Preču atlikumiem ir informatīvs raksturs, to atjaunošana notiek periodiski.
1.9. Pnz.lv attēlos redzamās preces pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem var atšķirties no faktiskajām preču īpašībām. Attēliem ir informatīvs raksturs.
1.10. Pārdevējs patur tiesības atcelt distances līgumu un neapkalpot klientu, ja nav izdevies sazināties ar Pirceju, vai pastāv pamatotas aizdomas par pircēja rīcības atbilstību šim līgumam.

2. Pasūtījumu veikšana un apmaksas kārtība

2.1. Pircējs pasūtijumu veic, izvēloties preces, pievienojot tos pirkumu grozā un veicot pilnu samaksu par pasūtijumu.
2.2. Pirkuma apmaksa ir iespējama:
2.2.1. Skaidrā naudā, preces saņemšanas brīdī veikalā;
2.2.2. Ar bankas kredītkarti vai debetkarti preces saņemšanas brīdī veikalā,
2.2.3. Bankas pārskaitījums;
2.3. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot pnz.lv pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, ja prece nav pieejama pasūtītajā daudzumā vai attēlotajā preces informācijā ir bijusi kļūda.
2.4. Pasūtījums ir apmaksājams nekavējoties. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums.
2.5. Ja maksājums nav saņemts 3 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, tad pasūtījums var tikt atcelts bez iepriekšēja brīdinājuma. 
2.6. Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja tā apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad persona, kurai tie ir adresēti, var tiem piekļūt.
2.7. Lai atceltu pasūtījumu vai veiktu izmaiņas pasūtījumā, Pircējam ir jāsazinās ar pnz.lv administrāciju, izmantojot e-pastu: info@pnz.lv.

3. Preču piegāde

3.1. Interneta veikalā pnz.lv pasūtītās preces Pircējs var saņemt izvēloties kādu no piegādes veidiem veicot pasūtijumu.
3.2. Preces nodošana Pircējam notiek:
3.2.1. Preci saņemot noliktavā – Piedrujas iela 7C, Rīga, Latvija, LV-1073.
2.2.2. Preci saņemot uz OMNIVA pakomātiem.

4. Atteikuma tiesības

4.1. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atteikties no Interneta veikalā pnz.lv iegādātās preces, un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, ir ieguvusi preci valdījumā;
4.2. Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, izmantojot standarta atteikuma veidlapas paraugu.
4.3. Paziņojumā par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs norāda šādu informāciju:
4.3.1. Pasūtījuma veikšanas datumu;
4.3.2. Datumu, kad prece tika iegūta valdījumā;
4.3.3. Pircēja vārdu un uzvārdu;
4.3.4. Precīzu preces nosaukumu;
4.3.5. Bankas konta numuru, uz kuru jāatgriež nauda.
4.4. Pircējs nodod preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nodota atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.
4.5. Pircējs nodod preci pārdevēja noliktavā – Piedrujas iela 7C, Rīga, Latvija, LV-1073. Atgriežot pasūtījumu ar kurjeru, pircējam jānorāda: SIA “Lamela”, Piedrujas iela 7C, Rīga, Latvija, LV-1073.
4.6. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.
4.7. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.
4.8. Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.
4.9. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tajā skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašību vai darbības noskaidrošanai.
4.10. Pircējs preci nodod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, lietošanas instrukciju un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem.
4.11. Atteikuma tiesības nepiemēro:
4.11.1. Tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc Pircēja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas;
4.11.2. Citos gadījumos, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

5. Garantija

5.1. Interneta veikalā pnz.lv piedāvātajām precēm, ja tas norādīts preces pavaddokumentos, tiek nodrošināta ražotāja garantija. Garantijas termiņš ir vismaz 2 (divi) gadi, taču ražotājs var noteikt arī īsāku vai garāku garantijas termiņu.
5.2. Ražotāja garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts:
5.2.1. Pirkumu apliecinoša dokumenta oriģināls. Maksājuma uzdevums un bankas izdruka par maksājuma izpildi netiek uzskatīti par pirkumu apliecinošiem dokumentiem;
5.2.2. Aizpildīts garantijas talons (grāmatiņa vai kvītis) gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā.
5.3. Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumu, Pircējam nepieciešams nogādāt preci uz garantijas talonā noradīto servisa centru, vai atgriežot pasūtījumu pa pastu, to jāsūta uz adresi: SIA “Lamela”, Piedrujas iela 7C, Rīga, Latvija, LV-1073.
5.4. Izdevumus, kas saistīti ar preces transportēšanu, sedz Pircējs.
5.5. Garantija ir saistoša tās devējam (ražotājam) atbilstoši garantijas dokumenta nosacījumiem.
5.6. Ražotāja garantijas nosacījumi neattiecas uz aksesuāriem, izejmateriāliem, barošanas elementiem un precēm ar ierobežotu resursu.
5.7. Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi radušies Pircēja vainas dēļ.

6. Pretenzijas par līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai pakalpojumu

6.1. Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Pircējs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam 2 nedēļu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem.
6.2. Ja konstatēta neatbilstība līguma noteikumiem, Pircējs vienojas ar Pārdevēju par vienu no sekojošajiem risinājumiem līguma neatbilstības novēršanai:
6.2.1. Bez atlīdzības novērst preces neatbilstību vai atlīdzināt preces neatbilstības novēršanas izdevumus;
6.2.2. Apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
6.2.3. Samazināt preces cenu;
6.2.4. Atcelt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudas summu.
6.3. Pircējs piesaka prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai pakalpojumu, iesniedzot to sūtot pa pastu, uz adresi: SIA “Lamela”, Piedrujas iela 7C, Rīga, Latvija, LV-1073. Kopā ar Prasījuma pieteikumu Pircējs iesniedz pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju.
6.4. Pārdevējs nav atbildīgs par pircēja tiešas vai netiešas darbības rezultātā radītiem bojājumiem precei.

7. Datu aizsardzība un privātuma politika

7.1. Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.
7.2. Reģistrējoties vai veicot pirkumus pnz.lv Pircējs piekrīt ka viņa e-pasta adrese tiek izmantota savstarpējai saziņai kā arī Pārdevējs ir tiesīgs nosūtīt jaunumus. Pircējam ir iespēja atteikties no jaunumu saņemšanas darot to zināmu pnz.lv administrācijai.
7.3. Pnz.lv ir Pārdevēja un Pārdevēja sadarbības partneru īpašums un tas tiek aizsargāts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
7.4. Pnz.lv satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli utt.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana ir aizliegta, ja vien autortiesību vai intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai.
7.5. Pnz.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina Interneta veikala pnz.lv plašākas izmantošanas iespējas.

8. Atbildība

8.1. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties pnz.lv norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka pnz.lv piedāvātais pakalpojums vai prece, tīmekļa vietne vai interneta veikals pnz.lv jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai pnz.lv darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.
8.2. Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par Interneta veikala pnz.lv veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu).
8.3. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles.

  • Grozā nav neviena produkta.